Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Ажил

Ажил

Утгуудын зааг

Үндсэн утгуудын зааг

Гадаадын иргэд Чех улсын хөдөлмөрийн зах руу орох нь

Гадаадын иргэдийн хөдөлмөрийг зах руу орох боломж

Ажиллуулагчийн хийх алхмууд

Гадаадаас ажиллагсад авахад ажиллуулагчийн хийх алхмууд

Гадаад иргэний хийх алхмууд

Чех улсын нутаг дэвсгэрт ажиллахаа хэрэгжүүлэхэд гадаадын иргэний хийх алхмууд

Онцгой тохиолдлууд

Гадаадын иргэнийг ажиллуулахад зөвшөөрөл олгох онцгой тохиолдлууд

Гадаадын иргэнийг Чех улс руу илгээх

Гадаадын ажиллуулагчийн илгээсэн гадаадын иргэний ажил

Олон улсын гэрээнүүд

Байгуулагдсан олон улсын гэрээний хүрээнд гадаад иргэнийг ажиллуулах

Томилолт

Гадаад иргэдийг томилж ажиллуулах

Ажиллах зөвшөөрлийн сунгалт

Гадаад иргэний ажиллах зөвшөөрлийн сунгалт

Ажиллах зөвшөөрөл хүчинтэй байх

Ажиллах зөвшөөрөл хүчинтэй байх

Зөрчлүүд ба авагдах арга хэмжээнүүд

Зөрчлүүд ба авагдах арга хэмжээнүүд

Гадаадын ажил эрхлэлтийн хүрээний маягтууд

дараах маягтууд багтсан: Ажилд авах тухай – ажил гүйцэтгэхэд илгээх тухай мэдээлэл, Ажиллах нь дууссан тухай– ажил гүйцэтгэхэд илгээсэн нь дууссан тухай мэдээлэл, Ажиллах зөвшөөрөл олгох тухай – ажиллах зөвшөөрөл сунгуулах тухай гадаадын иргэний өргөдөл, Гадаадын иргэнийг илгээх тухай ажиллуулагчийн мэдэгдэл, Ажиллуулагчийн тодорхойлолт, Чех улс дахь аж ахуйн нэгж, хувь этгээдийн гэрээ хэлэлцэх мэдээлэл, Ажиллах нь хугацаанаасаа өмнө дууссан тухай ажиллуулагчийн мэдэгдэл

Information about job offers on Czech websites

Information about job offers on Czech websites


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie