Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг хангахгүй эсвэл нэгэнт олгосон байнгын оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл:

Байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг хангахгүй эсвэл нэгэнт олгосон байнгын оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл:

байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах зорилгоор хуурамчаар гэрлэсэн, (гэрлэсний дараа хүүхэд төрүүлсэн эсвэл цуцлах боломжгүйгээр өөрийн асрамжинд хүүхэд авсан тохиолдолд хамаарахгүй, хуурамч эсвэл өөрчлөгдсөн бичиг баримтыг үндэслэн байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон

  • байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах зорилгоор хуурамчаар гэрлэсэн (гэрлэсний дараа хүүхэд төрүүлсэн эсвэл цуцлах боломжгүйгээр өөрийн асрамжинд хүүхэд авсан тохиолдолд хамаарахгүй)
  • хуурамч эсвэл өөрчлөгдсөн бичиг баримтыг үндэслэн байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон
  • 6 жилээс дээш хугацаанд гадаад улсад амьдарсан,
  • нийгмийн хэв журам, бусдын эрх чөлөөг нэг бус удаа ноцтойгоор зөрчсөн эсвэл үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй хэмээсэн үндэслэлээр хэрэгт холбогдсон,
  • БНЧех Улсад хүүхэд төрүүлсэн тохиолдолд хүүхдийнхээ нэрийн өмнөөс төрсөн өдрөөс нь эхлэн 60 хоногийн дотор байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох хүсэлт гаргаагүй,
  • БНЧех Улсын шүүх гэмт хэрэг санаатайгаар үйлдсэн хэмээн үзэж 3 жилээс доошгүй хорих ял эдлэх тухай хүчин төгөлдөр болсон шийдвэр гаргасан,
  • хуулиар заасан бүх бичиг баримтыг бүрдүүлээгүй байх.

Таны хүсэлтийг хангаж байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх олгоно. Европын Холбооны гишүүн орны иргэд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд тусгай үнэмлэх авах атал гадаадын бусад улсын иргэдийн хувьд энэхүү үнэмлэхийг гадаад паспортын хуудсан дээр наана. Энэхүү үнэмлэхээр өөрийнхөө хувийн мэдээллийг шалгуулах болно.
 

 
Энэхүү үнэмлэх нь насанд хүрсэн хүний хувьд 10 жил, 15-аас доош насны хүүхдийн хувьд 5 жил хүчинтэй байна.

 

Үнэмлэхийн хүчинтэй хугацаа нэг бус удаа адил хугацаагаар сунгаж болох бөгөөд үнэмлэхийн хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтийг хугацаа дуусахаас нь 90 хоногийн өмнө гаргана. Үндэслэлтэй гэж үзсэн тохиолдолд хүсэлтийг түүнээс өмнө ч гаргаж болно.Өөрөөс чинь хамаарахгүй шалтгаанаар хүсэлтээ заасан хугацаанд гаргаж амжаагүй тохиолдолд үүнийг уг шалтгаан үгүй болсноос хойш ажлын 3 хоногийн дотор гаргах үүрэгтэй байна.

 
Хүсэлт гаргахдаа хамт бүрдүүлэх шаардлагатай материал: гадаад паспорт, 2 хувь цээж зураг, шинэ үнэмлэх авахыг хүсвэл гэмтээсэн үнэмлэх эсвэл үнэмлэх гээгдүүлж, үрэгдүүлсэн тухайгаа мэдэгдсэн тухай цагдаагийн тодорхойлолт 

Байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгож, түүний хугацаа сунгуулахдаа үйлчилгээний хураамжинд 1 000 Чех крон төлөх бөгөөд 15-аас доош насны хүүхдүүд үйлчилгээний хураамжийн тал нь буюу 500 Чех крон төлнө.

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie