Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Хууль тогтоомж

Хууль тогтоомж

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай 326/1999 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга...

 • Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай 326/1999 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • Орогнолын тухай 325/1999 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • Иргэний эрүүл мэндийн даатгал болон холбогдох зарим хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай48/1997 тоот хууль
 • Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 592/1992 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • „VZP“ (Všeobecná zdravotní pojišťovna) эрүүл мэндийн даатгалын компанийн тухай 551/1991 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • Хөдөлмөр эрхлэгсэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах тухай 54/1956 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • Хөдөлмөрийн тухай 262/2006 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга болох 585/2006 тоот хууль
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай 435/2004 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл, нэр, овог болон холбогдох зарим хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 301/2000 тоот хууль
 • Улсаас олгох нийгмийн тэтгэмжийн тухай 117/95 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • Өмч хөрөнгийн дутагдал, ядууралд өртсөн иргэдэд олгох тусламжийн тухай 111/2006 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга
 • Амьжиргааны доод түвшингийн тухай 110/2006 тоот хууль

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie