Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » EU/EHP, Швейцарийн иргэн ба түүний гэр бүлийн гишүүд, гадаадын иргэдийн бүртгэл

EU/EHP, Швейцарийн иргэн ба түүний гэр бүлийн гишүүд, гадаадын иргэдийн бүртгэл

EU/EHP, Швейцарийн иргэн ба түүний гэр бүлийн гишүүд, гадаадын иргэдийн бүртгэл

Бүртгэл хөтлөх
 
 Ажиллуулагч ажиллуулж байгаа ба гадаадын ажиллуулагчаар илгээгдсэн бүх гадаад иргэдийн адил EU/EHP ба Швейцарийн иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн бүртгэл хөтлөх ёстой..
 
Бүртгэлийн агуулга
 
Бүртгэл нь агуулна
 
 • ажиллагчийн тухай мэдээллүүд (нэр, магадгүй нэр, овог, магадгүй төрсөн овог ба нэр, иргэний харъяалал, регистрийн дугаар , регистрийн дугаар олгогдоогүй бол төрсөн газар, он, сар, өдөр, амьдардаг газар) – амьдардаг газар гэдэг нь
  • EU/EHP ба Швейцарийн иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн хувьд тэдний байнга оршин суудаг хаяг эсвэл Чех улсын нутаг дэвсгэр дэх түр оршин суугаа хаяг, хэрэв ийм хаяг байхгүй бол Чех улсын нутаг дэвсгэрт ихэвчлэн байдаг хаяг;
  • гадаад иргэний хувьд Чех улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаг хаяг;
 • байнга оршин суудаг орон дахь болон шуудан хүлээж авах хаяг;
 • паспортын дугаар болон олгосон байгууллагын нэр;
 • эрхлэх ажлын төрөл, ажиллах газар ба хугацаа;
 • хувь этгэдүүдийн хүйс;
 • санхүүгийн салбарын (мэргэжлийн) дагуух ангилал;
 • эзэмисэн хамгийн дээд боловсрол;
 • мэргэжлийн ажил хийхэд шаардагдах боловсрол;
 • ажиллах ба оршин суух зөвшөөрөл олгогдсон хугацаа;
 • ажиллах нь болон гадаадын ажиллуулагчаар илгээгдсэн хугацааны эхлэл ба төгсгөл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

The person responsible for complete information: Mgr. Petra Boušková, odbor realizace služeb zaměstnanosti. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum@mpsv.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie