Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Европын Холбооны гишүүн орны иргэн, тэдний гэр бүлийн гишүүд БНЧех Улсад оршин суух тухай

Европын Холбооны гишүүн орны иргэн, тэдний гэр бүлийн гишүүд БНЧех Улсад оршин суух тухай

Европын Холбооны гишүүн орны иргэд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд тус улсад оршин суух асуудал Гадаадын иргэдийн тухай хуулийн тусгай заалтаар зохицуулсан байна.

Европын Холбооны гишүүн орны иргэд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд тус улсад оршин суух асуудал Гадаадын иргэдийн тухай хуулийн тусгай заалтаар зохицуулсан байна. Европын Холбооны гишүүн орны иргэний эхнэр, нөхөр, 21 нас хүрээгүй хүүхэд, хүүхэд, эцэг, эх зэрэг өөрийгөө тэжээн тэтгэх чадваргүй төрөл садангийн шууд холбоотой этгээд эсвэл ЕХ-ы гишүүн орны иргэний эхнэр, нөхрийг тухайн хүний гэр бүлийн гишүүнд тооцно. Ирээдүйд  ЕХ-ы гишүүн орны иргэд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд тус улсад оршин суух асуудлыг өөр хууль тогтоомжоор зохицуулах талаар яригдаж байна.

ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүдтэй холбоотой Гадаадын иргэдийн тухай хуулийн заалтуудад албан ёсоор гэрлэлтээ батлуулаагүй ЕХ-ы гишүүн орны иргэнтэй хамтран амьдардагч, мөн ижил хүйстний гэрлэгсэд эсвэл эрүүл мэндийн шалтгаанаар ЕХ-ы гишүүн орны иргэний тусламжгүйгээр биеээ дааж амьдрах чадваргүй хүн эс бөгөөс БНЧех Улсын иргэний гэр бүлийн хүн зэрэг тохиолдлууд хамаарагдана.

Тус улсад ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүн статустай оршин сууж байгаа хүнд тус улсад удаан хугацаагаар оршин суугчийн статус олгохгүй.

Удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл  – Европын Холбооны гишүүн орны иргэн

ЕХ-ы гишүүн орны иргэн тус улсад 3 сараас дээш хугацаагаар оршин суух тохиолдолд улс үндэсний аюулгүй байдалд аюул учруулж, нийгмийн хэв журмыг ноцтойгоор зөрчөөгүй тохиолдолд тус улсад түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт гаргаж болно.
Хүсэлтийн хамт гадаад паспорт, цээж зураг, тус улсад оршин суух зорилгыг батлах баримт,гадаадад зорчигчдийн эрүүл мэндийн даатгалын баталгаа, тус улсад байрлах газрын тодорхойлолт зэргийг бүрдүүлнэ.
ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүд тус улсад удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтээ дээр дурдсан ёсоор гаргана. Харин хүсэлтийнхамт ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн хүн болохыг батлах бичиг нэмж бүрдүүлнэ. ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүн өөрөө ЕХ-ы гишүүн бус орны иргэн байвал энэ батлах бичгийг бас бүрдүүлэх шаардлагатай. Хүсэлт гаргагч нь өөрийгөө тэжээн тэтгэх чадваргүй ЕХ-ы гишүүн орны иргэний төрөл садны шуудхолбоотой хүн байвал энэ байдлыг нь эмчийн тодорхойлолт, сургууль суралцах тухай тодорхойлолт зэргээр нотлоно.  

Хүсэлтийг  тус улсад Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн хэлтэст гаргана.

Хүсэлтийг хангах эсэх тухай 60 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Оршин суух зөвшөөрөлЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүний үнэмлэх хэлбэрээр олгоно.  

Цагдаагийн газар дараахь тохиолдолд түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг хангахгүй байж болно. Үүнд жишээлбэл,
 • хуулиар заасан бичиг баримтыг бүрдүүлээгүй,
 • үндэсний аюулгүй байдалд аюул учруулах эсвэл нийгмийн хэв журмыг ноцтойгоор зөрчиж болзошгүй хэмээсэн үндэслэлтэйгээр сэжиглэгдэж байгаа, 
 • тааламжгүй этгээдийн бүртгэлд бүртгэгдсэн байх зэрэг хамаарна.
 
ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүд ЕХ-ы гишүүн бус орны иргэн байх тохиолдолд түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай

Та ЕХ-ы гишүүн бус орны иргэн боловч ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүн байх тохиолдолд ЕХ-ы гишүүн орны иргэний хамт БНЧех Улсад 3 сараас дээш түр хугацаагаар оршин суухын тулд тус улсад түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл олгох хүсэлт гаргах үүрэгтэй.   
Хүсэлтийг БНЧех Улсад орж ирснээс хойш 3 сарын дотор гаргах үүрэгтэй бөгөөд хүсэлтийг оршин суух бүртгэлийн дагуу харъяалагдах Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн хэлтэст гаргана.

 • Хүсэлт гаргахдаа хамт бүрдүүлэх шаардлагатай материал
 • гадаад паспорт,
 •  2 хувь цээж зураг,
 • гадаадад зорчигчдийн эрүүл мэндийн даатгалын баталгаа; ЕХ-ы гишүүн орны иргэн тус улсад хөдөлмөр эрхлэх, бизнес эрхлэх эсвэл ашиг орлого олох зорилгоор оршин суух тохиолдолд энэ баталгааг бүрдүүлэх шаардлагагүй,   
 • тус улсад байрлах газрын тодорхойлолт,
 •  

 • гэрлэлтийн гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээ гэх мэт ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүн мөн болохыг нотлох баримт 

Түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрлийг ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүний оршин суух үнэмлэх хэлбэрээр олгоно.
Хүсэлтийг гаргасан өдрөөс эхлэн 60 хоногийн дотор барагдуулна.
ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүдийн оршин суух зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгуулах зэрэг нь үйлчилгээний хураамжаас чөлөөлөгдөнө.
ЕХ-ы гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүн ЕХ-ы гишүүн орны бус, харин тус улсад визтэйгээр зорчих улсын иргэн байх тохиолдолд тус улсад түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хүртэл зөвхөн ЕХ-ы гишүүн орны иргэний хамт оршин сууж болно.
 

Байнгын оршин суух зөвшөөрөл – Европын Холбооны гишүүн орны иргэн

Энэ төрлийн оршин суух зөвшөөрлийг таны хүсэлтийг үндэслэн цагдаагийн газраас дараахь тохиолдолд олгоно. Үүнд,
 • хүсэлт гаргагч тус улсад түр хугацаагаар оршин суух зөвшөөрлөөр тасралтгүй 5 жил оршин сууж байгаа,
 • хүсэлт гаргагч нь хөдөлмөр эсхүл бизнес эрхлэх эс бөгөөс санхүүгийн орлого бүхий өөр бусад үйл ажиллагаа явуулж байгаад тэтгэвэртээ гарах нас нь болсон эсвэл хугацаанаасаа түрүүлж тэтгэвэрт гарах эрх бүрдсэн нөхцөлд тэтгэвэр олгохыг хүссэн хүсэлтээ гаргах эрхтэй бөгөөд ингэхийн тулд тус улсад 3-аас доошгүй жил тасралтгүй амьдарсан байна.Зөвхөн  сүүлийн 12 сар үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байсан тохиолдолд байнга оршин суух зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт гаргах эрхтэй,    
 • хүсэлт гаргагч хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан шалтгаанаар хөдөлмөр эсхүл бизнес эрхлэж байсан эс бөгөөс санхүүгийн орлого бүхий өөр бусад үйл ажиллагаа явуулж байсныгаа дуусгасан байх бөгөөд тус улсад 2-оос  доошгүй жил тасралтгүй оршин суусан байх,
 • - хүсэлт гаргагч нь Европын Холбооны гишүүн бусад оронд хөдөлмөр эсвэл бизнес эрхлэж байсан, эс бөгөөс санхүүгийн орлого бүхий өөр бусад үйл ажиллагаа явуулж өдөр бүр эсвэл долоо хоног нэгээс доошгүй удаа тус улсад зорчдог, хүсэлт гаргагч урьд нь тус улсад 3 жилээс доошгүй хугацаагаар тасралтгүй оршин суухын зэрэгцээгээр хөдөлмөр эсхүл бизнес эрхлэж эс бөгөөс санхүүгийн орлого бүхий өөр бусад үйл ажиллагаа явуулж байсан эсвэл хүсэлт гаргагч нь холбогдох байгууллагын шийдвэрээр бусдын асрамжинд буй 18 нас хүрээгүй Европын Холбооны гишүүн орнуудын иргэн байж болно.
Европын Холбооны гишүүн орнуудын иргэн хүмүүнлэгийн эсвэл онцгой шалтгаанаар тус улсад байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тохиолдолд   түүнийг Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн газраас олгож болно.
Мөн түүнчлэн Европын Холбооны гишүүн орнуудын иргэн хүмүүнлэгийн эсвэл онцгой шалтгаанаар тус улсад байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгохыг хүссэн, тухайн этгээд тус улсад оршин суух явдал нь БНЧех Улсын ашиг сонирхолд нийцэж байх тохиолдолд зөвшөөрлийг БНЧех Улсын Дотоод хэргийн яамнаас олгоно.
Хүсэлтийг тус улсад оршин суух бүртгэлийн дагуу харъяалагдах Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн хэлтэст гаргана.
Хүсэлтийн хамт гадаад паспорт, дээр дурдсан болзлуудын аль нэгийг хангасан тухай баримт, 2 хувь цээж зураг, тус улсад байрлах газрын тодорхойлолт зэргийг бүрдүүлнэ.

Хүсэлт гаргагч нь тус улсад Европын Холбооны гишүүн орнуудын иргэний хамт оршин сууж буй тохиолдолд түүний хүсэлтийн талаар гаргасан шийдвэр хүчин төгөлдөр болох өдрийг хүртэл тус улсад оршин суух эрхтэй.  

Байнгын оршин суух зөвшөөрөл нь түүнийг эзэмшигчийн талаархи хувийн мэдээллийг агуулсан тусгай үнэмлэх хэлбэрээр олгогдоно.

Европын Холбооны гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүнд тус улсад байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай

Европын Холбооны гишүүн орнуудын иргэний гэр бүлийн хүн хүн өөрөө Европын Холбооны гишүүн бус орны иргэн байх тохиолдолд байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох хүсэлтээ тус улсад оршин суух бүртгэлийн дагуу харъяалагдах Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн хэлтэст гаргаж болно. Үүнд, 

 • тус улсад 5 жил тасралтгүй түр хугацаагаар оршин суусан,  
 • тус улсад тасралтгүй 2 жилээс доошгүй хугацаагаар оршин сууж байсны зэрэгцээ тус улсад байнгын оршин суух бүртэлтэй БНЧех Улсын иргэн эсвэл тус улсад байнгын оршин суух зөвшөөрөл авсан Европын Холбооны өөр гишүүн орны иргэний  гэр бүлийн гишүүн байх,
 • тус улсад байнгын оршин суух бүртэлтэй БНЧех Улсын иргэний өв залгамжлагч байх, 
 • хөдөлмөр, бизнес эсвэл санхүүгийн орлого бүхий өөр бусад үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор тус улсад оршин сууж байсан Европын Холбооны гишүүн орны иргэний гэр бүлийн гишүүний өв залгамжлагч байх бөгөөд Европын Холбооны гишүүн орны иргэн нь нас барсан өдрийн байдлаар тус улсад 2-оос доошгүй жил тасралтгүй оршин суусан, мөн Европын Холбооны өөр гишүүн орны иргэн нь хөдөлмөрийн осол, мэргэжлийн өвчний улмаас нас барсан эсвэл Европын Холбооны өөр гишүүн орны иргэнтэй гэрлэсэн, үүнээс үүдэн иргэний харъяалалаа өөрчилж БНЧех Улсын харъяалалаа алдсан зэрэг тохиолдол орно. 

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie